SSK'DA İŞYERİNİN TESCİLİ VE TESCİLDE İSTENEN EVRAKLAR

 

 

A-İŞYERİNİN TESCİLİ VE TESCİLDE İSTENEN EVRAKLAR

1- İşyeri Bildirgesine Göre Tescil

506 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinde; “İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.

Şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden şirketlerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları bu bildirimler, ticaret sicili memurluklarınca on gün içinde ilgili Kurum ünitesine gönderilir ve bu bildirim, işverence Kuruma yapılmış sayılır. Bildirimin bu süre içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde ilgili ticaret sicili memurluğu hakkında bu Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca işlem yapılır.

İşverene, Kurumca, bildirgenin alındığını bildirir bir belge verilir veya taahhütlü olarak gönderilir.

Bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi bu kanunda belirtilen hak ve yükümleri kaldırmaz. İşyerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni işveren işyeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde doğrudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.

Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, yeni işveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalıların sigorta hak ve yükümleri devam eder.

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler, yapı ruhsatı verdikleri inşaatları ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”

Hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde; “İşyerinde sigortalı çalıştıran veya böyle bir işyerini devir alan veya bu kabil işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 8 inci maddesi gereğince, vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini, işyerinin kurulu olduğu yeri çevresine alan Kurum ünitesine “alındı belgesi” karşılığında verir veya posta ile taahhütlü olarak gönderir.” denilmektedir.

Bu hükümlere göre, işyerinde sigortalı çalıştırmaya başlayan veya böyle bir işyerini devir alan veyahut bu kabil  işyeri kendisine intikal eden işverenin, örneği Kurumca işyeri bildirgesini iki nüsha düzenleyerek işyerinin kurulu olduğu yeri çevresine alan Kurum ünitesine vermesi veya taahhütlü olarak göndermesi gerekmektedir. Bu bildirgenin işyerinin; devri halinde en geç devir tarihinde, terki veya tasfiyesi halinde bu durumu en geç bir ay içinde ,miras yoluyla intikalinde ise Yönetmeliğin 12 inci maddesi uyarınca ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir. "      

İki nüsha olarak Kuruma verilen bildirgenin bir nüshası “alındı belgesi” yerine geçmek üzere işverene iade edilir.

İki Nüsha olarak verilen işyeri bildirgesi ekinde ;

1- 1 Adet İkametgah İlmühaberi

2- 1 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti

3- 1 Adet İmza Sirküleri

4- 1 Adet Vergi Levhası Fotokopisi

5- İşyeri Bildirgesi(2 ADET)

6- Ticaret Sicil Gazetesi

7- Ticaret odası faaliyet belgesi

8- Ek-11 verilir.

Öte yandan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca, işverenler ile varsa aracıların tasdikli yerleşim yeri belgelerini işyeri bildirgesi ile birlikte ilgili Kurum ünitesine vermeleri ve her yerleşim yeri değişikliğini bu belgenin yeniden verilmesi gerekmektedir.

2- İşveren Tarafından Ticaret Sicil Memurluğuna Yapılan Bildirim Sonucu Tescil

Şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden şirketlerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları bu bildirimler, ticaret sicili memurluklarınca on gün içinde ilgili kurum ünitesine gönderilir ve bu bildirim, işverence Kuruma yapılmış sayılır.

Diğer taraftan, ticaret şirketlerinin (kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinin) kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna başvurarak gerekli belgeleri vermeleri kaydıyla Kurumumuza işyeri bildirgesi vermelerine gerek kalmamıştır.

Sigortalı çalıştıran ticaret şirketlerinin “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu”nu ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna vermelerini müteakip bu formun Ticaret Sicil Memurluğunca, şirkete ait işyerinin işlem görmesi gereken Kurumumuzun ilgili ünitesine on gün içinde gönderilmesi gerekmektedir.

Şirketin mükellefiyet kaydının tesisi talebini içeren formdaki “TASDİK EDENİN” bölümünde yer alan tarih ile “işyeri ile ilgili bilgiler” adlı formda işçi çalıştırılmaya başlanacak tarih karşılaştırılacak, bu karşılaştırma sonucunda, sigortalı (işçi) çalıştırılmaya başlanılacak tarihin, “tasdik edenin” bölümündeki tarihten önceki bir tarih olduğunun anlaşılması durumunda, başvurunun zamanında yapılmamış olması, başka bir anlatımla en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte Ticaret Sicil Memurluğuna başvurulmaması nedeniyle işveren şirkete 506 sayılı Kanunun değişik 140 ıncı maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendi uyarıca (ticaret şirketlerinin tümünün bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğü bulunduğundan) asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası verilecektir.

Sigortalı (işçi) çalıştırılmaya başlanacak tarihin, tasdik tarihi ile aynı veya sonraki bir tarih olması halinde ise şirketlere 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanmayacaktır.         

“Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu”nun ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca tasdikini müteakip, tasdik tarihini izleyen günden başlanarak on günlük süre içinde Kurumumuzun ilgili ünitesine gönderilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacak, söz konusu bildirim formunun on günlük süre dışında intikal etmesi durumunda ise, işveren şirkete değil, 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendine istinaden bu defa ilgili Ticaret Sicili Memurluğuna idari para cezası verilecektir. 

B- İŞYERİ SİCİL NUMARASININ VERİLİŞİ VE DÜZENİ

Soysal Sigorta İşlem Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre işyerinde sigortalı çalıştıran,böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işverenler ile  Kurumca tespit edilerek re’sen tescil edilen her işyerine, işyerini çevresine alan ilgili Ünitece “Mahiyet Kodu”, İş Kolu Kodu”, “Şube Kodu”, ”Sıra Numarası”, “İl Kodu”, İlçe Kodu”, ”Kontrol Numarası” ve varsa “Aracı Numarasını” ihtiva eden bir sicil numarası verilir ve bu numara işverenlere tebliğ edilir.

1) Mahiyet Kodu

Yapılan işin resmi veya özel sektöre ait olduğu ile sürekli veya geçici olduğunu belirleyen mahiyet kodu bölümüne;

Yapılan işin resmi sektöre bağlı devamlı işyerleri için    : 1 (BİR)

Yapılan işin özel sektöre bağlı devamlı işyerleri için   : 2 (İKİ)

Yapılan işin resmi sektöre bağlı geçici veya mevsimlik işyerleri için   : 3 (ÜÇ)

Yapılan işin özel sektöre bağlı geçici veya mevsimlik işyerleri için     : 4 (DÖRT)

Avukat ve noter toplulukları için              : 5 (BEŞ)

Yurt içi topluluk işyerleri için        : 6 (ALTI)

Yurt dışı topluluk işyerleri için : 9 (DOKUZ)      

rakamı yazılır.

2) İş Kolu Kodu

Yapılan işin, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası yönünden hangi iş koluna girdiğini, belirleyen bölümdür.

Bu bölüme, yapılan işe, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 73 üncü maddesi (A) fıkrası ve 74 üncü maddesi gereğince hazırlanan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Tarifesinde yeralan işkolu kodlarından işyerinde yapılan işe uygun olan dört rakamlı iş kolu kodu yazılır.

Örneğin kimyevi gübreler imali 3113, çimento imali 3340, bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkım işleri 4003 gibi iş kolu kodları verilecektir.

3) Ünite Kodu

“Ünite Kodu” ile ilgili ilk iki haneye işyerinin işlem gördüğü yeni sigorta müdürlüğünün kodu, sonraki iki haneye ise işyerinin evvelce işlem gördüğü sigorta müdürlüğünün kodu yazılacaktır.

4) Sıra Numarası

Her işyerine ilgili Sigorta Müdürlüğü tarafından, iller itibariyle birden başlamak ve sıra takip etmek suretiyle sıra numarası verilmektedir.

5) İl Kodu

İşyeri hangi ilde ise o ilin trafik plaka sıra numarası il kodu olarak yazılır.

6) İlçe Kodu

İşyerlerinin kurulu bulunduğu ilçenin belirlenmesini teminen, illere bağlı ilçelerin her birine Kurumca tespit edilen iki haneli bir rakam verilir.

7) Kontrol Numarası

İşyeri dosyalarının kontrolünü sağlamak ve karışıklığı önlemek açısından ilçe kodundan sonra gelmek ve 01’den 97’ye kadar olmak üzere iki haneli bir kontrol numarası verilir.

8) Aracı Numarası

İşyerinin aracısı (taşeronu) olması halinde her bir aracıya o işyeri için üç haneli bir numara verilir.

Örnek olarak Ankara Sigorta Müdürlüğümüzde bir tane aracısı bulanan inşaat işyeri ile ilgili olarak tescil edilecek bir işyeri dosyası için;

M

İş Kolu Kodu

Ünite Kodu

Yeni

Ünite Kodu

Eski

İşyeri

Sıra

Numarası

İl Kodu

İlçe Kodu

Kontrol No

Aracı No

4

4003

02

02

1028975

006

01

95

01

sicil numarası verilecektir.

 

 

 

C-İŞYERİNİN KAPANMASI , TERKİ , TASFİYESİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin (a) fıkrasında, “İşveren, işyerinin devri durumunda en geç devir tarihinde, kapanması, terki veya tasfiyesi halinde bu durumu en geç bir ay içinde, miras yoluyla intikalinde ise mirasçılar bu durumu, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin tescilli bulunduğu Üniteye yazılı olarak bildirir.”

hükmü mevcuttur.

Bu hükümle işveren, yukarıda belirtilen her türlü değişikliliği, fıkrada öngörülen sürelerde Kuruma yazılı olarak bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

İşveren, işyerinin kapandığını, terk veya tasfiye edildiğini yazılı olarak Kuruma bildirmesi üzerine, işyeri dosyası, terk, kapanma veya tasfiye günü itibariyle işlemden kaldırılır ve dosya üzerine gerekli bilgi konulur.

Kapatılan, terk veya tasfiye edilen işyerinde sonradan aynı veya başka bir işveren tarafından sigortalı çalıştırılmak suretiyle faaliyete geçilmesi halinde, işyeri yeniden tescil edilir.

 

Bu bölüme   katkı ve önerileriniz için lütfen bize yazın ...